Dla urzędów

 

 

Podstawą rekrutacji na szkolenie "Akademia Analityka" był wynik testu rekrutacyjnego (test wiedzy i umiejętności oraz kompetencji analitycznych). Test odbywał się 28.04.2015 oraz 05.05.2015.

Obecnie proces rekrutacji na szkolenie został zakończony. Każdy Urząd, którego pracownicy zakwalifikowali się do uczestnictwa w szkoleniu, otrzymał listę zakwalifikowanych osób drogą elektroniczną.

Szkolenie rozpoczęło się 15.05.2015 (wykład inauguracyjny dla zakwalifikowanych uczestników, którzy potwierdzili swój udział) i zakończy maksymalnie w pierwszym tygodniu sierpnia. Osoby zakwalifikowane, które potwierdziły uczestnictwo, proszone są o przekazanie Organizatorom oryginałów wypełnionych dokumentów (do pobrania tutaj). Prosimy osoby odpowiedzialne za szkolenia w Urzędach o przypominanie o tym obowiązku zakwalifikowanym pracownikom.

Uczestnicy zostali podzieleni na 10-12-osobowe grupy szkoleniowe. Informacje o przyporządkowaniu do konketnych grup zostały rozesłane do osób odpowiedzialnych za szkolenia w Urzędach. Każda z grup będzie uczestniczyła w 2-3 dniach zajęć co dwa tygodnie. Zajęcia co do zasady będą odbywały się w godzinach pracy (możliwe jednak jest niewielkie przedłużenie czasu trwania zajęć).

Warunkiem uzyskania zaświadczenia będzie obecność na min. 60 % zajęć oraz otrzymania min. 60% możliwych do uzyskania punktów z każdego z co najmniej czterech (na sześć) posttestów sprawdzających wiedzę, które zostaną przeprowadzone podczas szkolenia. 

Pretesty odbywają się na wykładach przekrojowych rozpoczynająch dany blok. Posttesty odbywają się na wykładach przekrojowych kolejnego bloku (np. posttest do bloku I odbędzie się na wykładzie przekrojowym do bloku II). Wyjątkiem jest posttest bloku III, który będzie odbywał się na zajęciach warsztatowych.

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Poziom podstawowy

 • Teoria oraz ewaluacja interwencji I*
 • Źródła danych oraz podstawowe metody badań społecznych I
 • Polityka publiczna oparta na dowodach I
 • Ms Excel
 • Podstawy statystyki z wykorzystaniem Ms Excel
 • Prognozowanie i symulacja z wykorzystaniem Ms Excel
 • Analiza kosztów i korzyści w polityce publicznej I

Poziom zaawansowany

 • Teoria oraz ewaluacja interwencji II*
 • Źródła danych oraz podstawowe metody badań społecznych II
 • Polityka publiczna oparta na dowodach II
 • Visual Basic w Ms Excel
 • Eksploracja danych (data mining) z wykorzystaniem programu R
 • Ekonometria w programie R
 • Analiza kosztów i korzyści w polityce publicznej II

*I - poziom podstawowy, II - poziom zaawansowany